Ghana Music Listen

Thy Grace by Kofi Kinaata (Prod. by Two Bars)

Thy Grace by Kofi Kinaata

Kofi Kinaata Thy Grace

Thy Grace by Kofi Kinaata [Full Mp3 Audio]

Ghanaian award-winning singer and songwriter, Kofi Kinaata has finally quenched the musical thirst of his fans and loved ones with this lovely single dubbed “Thy Grace” as he celebrates his birthday today, April 15th.

“Thy Grace” by Kofi Kinaata was produced by Almighty Two Bars. Listen up and download the free mp3 song Kofi Kinaata Thy Grace.

ENJOYED KOFI KINAATA THY GRACE, DOWNLOAD THIS MP3: Korede Bello – Leg WorkThy Grace | Halmblog.com [Download]

Quotable Lyrics: 

Jah Jah nny3 awo’aa
Hw3!

Obi ne yem’ nka woreko mpo menko biW)rot) ma me nnya sika nnt) bi
Obi ne yem’ nka asem ato Kofi Me da prison na me renom zontoli

Ewurade nny3 awo’a nka
Nka me y3 lonely ma hwehw3 obi M’aka m’as3m akyer3 no Ma me nnya obia, me nnya obia
M’ab) me ndwom akyer3 no oo

Adom Wura, Nny3 awo’a nka!Ewurade nny3 awo’a nka

Hw3! Wo k? h3n daa nso still aa y3nnwuW) serew kwa nso h)n akoma mu sumH)n yem’ nka enigyie yi adan me s?W’3study me nso still aa wonnh?
Hw3 adze w)nnda ooAme ntsi w)nnda oo
Anadwe desuom aa y’adeda noNa h)n dze w) rekyekyer na rekankye ny3mba egu h3n doNaaso ne nyinaa enntum ammba mu
S3 efidie sumfo h)n efidie ebubu ma Kofi me re’cruise m’etwa Seven (7) aa
W) y33 aa manntse ase yi, Nny3 awo anka

Maamaa aa Maamaa
3y3 aa b) bi ma me oo Auntie Ama 3b) mpae aa b) bi ma Kofi atse Mama, ehn
3y3 aa b) bi ma me atse Auntie Ama 3b) mpae aa b) bi ma Kofi atse MamaWalaahi
Ma menua ehu w) ha ehua Mama (2x)Me ka ne nyinaa kyer3 wo aa wala
S3 enya bi na oyie ooS3 ennya bi na oyie oo
S3 3boa bi na oyie ooS3 ammboa bi na oyie oo
)y3 as3m oo, Ahw3 yie ara na y3rey3
Hw3 ame )tanfo no nyim no ooNtsi )ka

n’ankotsee mpo nka mennsuro ooNaaso )tanfo ne ny3nko na )y3 meso me ny3nko no na )ba ab3 tse m’as3m na )dze me reb3k) no oo
Ofie nyimpa)b) ha, B) ha no
Ofie Abosia Otwa ha, twa ha

 UPDATE LYRICS 

 UPDATE VIDEO 

 NOTIFY PROBLEM 

CLICK ON THIS LINK TO JOIN YOUTBE SUBSCRIBERS

CLICK ON THIS LINK TO JOIN OUR TELEGRAM GROUP

About

Edem Junior

1 Comment

Leave a Reply to Daniel Kweku Cudjoe X

WhatsApp chat